w związku z epidemią COVID-19 zalecam korzystanie z wysyłek do paczkomatu!⠀⠀●⠀⠀darmowa wysyłka do paczkomatu powyżej 200 zł⠀⠀●⠀⠀czas realizacji 10 dni roboczych

Szukaj

REGULAMIN KONKURSU „Podpowiedz Dogrywce”

(dalej: „Regulamin”)

§ 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

 1. Organizatorem i sponsorem konkursu „Podpowiedz Dogrywce” (dalej: Konkurs”) jest DOGRYWKA HANDMADE by ATELIER Aleksandra Czajkowska, ul. Internetowa 11, 80-298 Gdańsk, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 5842785990 oraz REGON 384001097 zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Nagrodą w konkursie są dwa komplety spacerowe opisane w §3 NAGRODY.
 3. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Organizator jest przyrzekającym Nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c.
 5. Celem Konkursu jest promocja produktów Organizatora (dalej: „Produkty Promocyjne”).
 6. Konkurs trwa od dnia 19 czerwca 2020 r. do dnia 25 czerwca 2020 r. (dalej: „Okres Trwania Konkursu”).
 7. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992 r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich użytkowników Internetu spełniających warunki niniejszego Regulaminu (dalej: Regulamin). Niniejszy Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników (dalej: Uczestnik).
 8. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany, przeprowadzany przez serwis Facebook/Instagram ani z nim związany. Serwis Facebook/Instagram jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności za Konkurs przez każdego uczestnika.
 9. Przystępując do Konkursu, potwierdza się znajomość Regulaminu i akceptuje się jego warunki.

§2 [UCZESTNICY KONKURSU]

 1. W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne działające jako konsumenci, które są osobami pełnoletnimi lub są osobami powyżej 13 roku życia a poniżej 18 roku życia, posiadającymi ograniczoną zdolność do czynności prawnych, oraz posiadającymi zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora ani Koordynatora. W przypadku, gdy Organizator stwierdzi, że w rywalizacji konkursowej brała udział osoba niespełniająca warunków uczestnictwa, zostanie ona wykluczona z Konkursu oraz pozbawiona ewentualnej nagrody w Konkursie.
 3. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.
 4. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien:
  1. Zamieścić komentarz pod postem konkursowym z dnia 19 czerwca 2020 na profilu https://www.instagram.com/dogrywka.handmade/ i/lub https://www.facebook.com/dogrywkahandmade/ (zwana „Stroną Konkursową”), w którym umieści swoją propozycję dotyczącą nadchodzących wzorów, zwana później „Pracą Konkursową”.
 5. Zamieszczenie Pracy Konkursowej na Stronie Konkursowej zwane będzie w dalszej części Regulaminu „Zgłoszeniem”.
 6. Zgłoszenie Uczestnika:
  1. nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem;
  2. nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących Produktu Promocyjnego,
  3. nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku.
  4. w przypadku wykrycia naruszenia któregokolwiek z powyższych postanowień, Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu i utraci ewentualne prawo do nagrody w Konkursie.
 7. Każdy z Uczestników ma prawo zgłosić do Konkursu dowolną liczbę Prac Konkursowych pod warunkiem, że każda z nich spełniać będzie wymagania wskazane w §2 ust. 6 Regulaminu.

§3 [NAGRODY]

 1. W Konkursie przyznanie zostanie 2 Nagrody (1 na profilu Instagram, 1 na profilu Facebook) (Zwanych dalej „Nagrody”):
  1. Pierwsze miejsce – komplet spacerowy obroża zatrzaskowa + smycz miejska, wykonany z taśmy drukowanej 25 mm szerokości, okucia standard.
 2. Laureaci Konkursu nie mają prawa do wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju, ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody.
 3. Laureat Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.
 4. Jednemu Uczestnikowi może zostać przyznana nie więcej niż jedna Nagroda.

§4 [PRZEBIEG KONKURSU]

 1. Umieszczone przez Uczestników Prace Konkursowe będą analizowane przez zespół Organizatora wraz z doradcami.
 2. Na podstawie analiz zostanie wyłonionych 2 zwycięskich Prac Konkursowych (1 z profilu Facebook 1 z profilu Instagram). W wyborze Prac Konkursowych NIE MA żadnych elementów losowości.
 3. Uczestnikowi, którego Praca Konkursowa będzie wdrożona do sklepu, przysługuje Nagroda Główna.
 4. Uczestnikom, których Prace Konkursowe zostaną docenione i brane pod uwagę przy nadchodzących kolekcja, przysługują nagrody w postaci kodów rabatowych.
 5. W przypadku, gdy okaże się, że wśród nagrodzonych Prac Konkursowych znajduje się kilka Prac Konkursowych jednego Uczestnika, przy przyznawaniu Nagród zostanie uwzględniona wyłącznie jedna z nich.
 6. Wszyscy Uczestnicy, którym przysługuje Nagroda (dalej: „Laureaci”), zostaną powiadomieni o wygranej do dnia 28 czerwca 2020 za pomocą stosownej wiadomości wysłanej Laureatom poprzez skrzynkę w serwisie Instagram i/lub Facebook.
 7. Laureat jest zobowiązany do wysłania w terminie 48 godzin od poinformowania o wygranej, wiadomości do Organizatora zawierającej:
  1. dane osobowe Laureata w postaci: imienia, nazwiska, adresu do wysyłki nagrody.
 8. W przypadku nieotrzymania od Laureata wiadomości, o której mowa w ust. 7 powyżej, Uczestnik ten traci prawo do Nagrody.
 9. Nagrody zostaną wysłane Laureatom do dnia 12 lipca 2020 r. w formie przesyłki paczkomatowej na adres paczkomatu podany w nadesłanej wiadomości.
 10. W przypadku, gdy przesyłka z Nagrodą powróci do Organizatora jako nieodebrana przez Uczestnika, Uczestnik traci prawo do Nagrody.
 11. Lista Laureatów (zawierająca loginy z serwisu Instagram Laureatów i/lub imiona nazwiska dla Laureatów z Facebooka) zostanie opublikowana w terminie od dnia wyboru na serwisach społecznościowych DOGRYWKI.
 12. Konkurs w żaden sposób nie jest związany z serwisem Instagram/Facebook oraz nie jest przez niego przeprowadzany; serwis Instagram/Facebook jest zwolniony z odpowiedzialności za roszczenia uczestników.
 13. W przypadku zbyt małej ilości uczestników (tj. minimum 20 na profilu Facebook, min. 50 na profilu Instagram) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany głównej Nagrody na kod rabatowy. 

   §5 [REKLAMACJE]

   1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Koordynatora: DOGRYWKA HANDMADE by ATELIER Aleksandra Czajkowska, ul. Internetowa 11, 80-298 Gdańsk, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 5842785990 oraz REGON 384001097.
   2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
   3. Pisemna reklamacja powinna być wysłana z dopiskiem „Konkurs” oraz zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
   4. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową w składzie: jeden przedstawiciel Organizatora (dalej: „Komisja”).
   5. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.
   6. Uczestnik o decyzji Komisji zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
   7. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

   §6 [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]

   1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest DOGRYWKA HANDMADE by ATELIER Aleksandra Czajkowska, ul. Internetowa 11, 80-298 Gdańsk, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 5842785990 oraz REGON 384001097.
   2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w celu zamieszczenia listy laureatów Konkursu na Stronie Konkursowych oraz w celu sprawozdawczości księgowej i finansowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.
   3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania Nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
   4. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.).

   §7 [PRAWA AUTORSKIE]

   1. Uczestnik Konkursu, w momencie wydania Nagrody w Konkursie przenosi autorskie prawa majątkowe do przesłanej Pracy Konkursowej oraz prawa do rozpowszechniania opracowań tej Pracy Konkursowej, obejmujące, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, następujące pola eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką (w tym techniką cyfrową i drukowaną), wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne wykonanie albo publiczne odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie, najem, dzierżawę, nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stacje naziemną, nadanie za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne nadanie utworu nadawanego przez inną organizację radiową lub telewizyjną, publikacja i dystrybucja poprzez Internet.
   2. Każdy Uczestnik, wraz z dokonaniem Zgłoszenia, upoważnia Organizatora – z prawem udzielania dalszych upoważnień – do wykorzystania wszelkich Prac Konkursowych Uczestnika, w szczególności do wprowadzania ich do pamięci komputera lub innego urządzenia, przetwarzania oraz ich publikacji i rozpowszechniania w związku z Konkursem w okresie jego trwania i w ciągu roku po jego zakończeniu.

   §8 [POZOSTAŁE POSTANOWIENIA]

   1. Organizator upoważnia Komisję nadzorującą prawidłowy przebieg Konkursu, do podejmowania decyzji w sprawie:
    1. wykluczania Uczestników Konkursu, oraz
    2. usuwania Prac Konkursowych Uczestników, oraz
    3. anulowania części lub całości głosów uzyskanych przez Prace Konkursowe,
   2. Jeżeli decyzje te będą niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu oraz wyłonienia najlepszych Prac Konkursowych. Na powyżej wymienione decyzje Komisji Uczestnikowi przysługuje reklamacja na zasadach opisanych w §5 Regulaminu.
   3. Decyzje Komisji, o których mowa w ust. 1 mogą zapaść w sytuacji:
    1. naruszenia przez Uczestnika postanowień §2 ust. 6 Regulaminu,
   4. wpływania na wynik głosowania internautów za pomocą specjalnych urządzeń i programów umożliwiających głosowanie automatyczne
   5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte Uczestników.
   6. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Konkursowej.

   Koszyk

   Twój koszyk jest pusty.

   Dokonaj swoich pierwszych zakupów

   Cena zestawu: %bundleSum%
   Anuluj